nedeľa, 23 januára, 2022
No menu items!
Úvod Podnikanie Kúpa a predaj auta (dopravného prostriedku) z alebo do iného štátu v...

Kúpa a predaj auta (dopravného prostriedku) z alebo do iného štátu v rámci Európskej únie

Na kúpu a predaj dopravného prostriedku v rámci Európskej únie sa uplatňuje výnimka zo všeobecných pravidiel zdaňovania daňou z pridanej hodnoty. Nové dopravné prostriedky sa zdaňujú v štáte určenia t.j. spotreby.

Čo sa znamená nový dopravný prostriedok podľa (§ 11 ods. 11 a 12 zákona o DPH)

Nový dopravný prostriedok pre účely zákona o DPH je:

  • „pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho kúpy neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.“

UPOZORNENIE

Zo zákona o DPH stačí, aby bola splnená iba jedna podmienka, t.j. buď dopravný nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo od prvého uvedenia do prevádzky neuplynulo viac ako šesť mesiacov.

  • „plavidlo určené na prepravu osôb a nákladov dlhšie ako 7,5 m, ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky (stačí splnenie jednej podmienky),
  • lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg, určeného na prepravu osôb a nákladov, ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky (stačí splnenie jednej podmienky).“

Podmienky nadobudnutie nového dopravného prostriedku v tuzemsku

Každý kto nadobudol dopravný prostriedok v tuzemsku z iného členského štátu, je povinný platiť daň, to sa týka podnikateľov, nepodnikateľov, neziskových organizácii, občanov. T.j. povinnosť zaplatiť 20% DPH daňovému úradu.

Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku

Vznik daňovej povinnosti 

Platiteľ t.j. (osoba registrovaná podľa § 4 – § 6 zákona o DPH), ktorý v tuzemsku kúpimusí odviesť DPH podľa § 20 ods. 1 zákona o DPH:

  1. „15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku,
  2. dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa nového dopravného prostriedku pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku.“

PRÍKLAD Č. 1

Platiteľ kúpil 11.5.2020 nový dopravný prostriedok z ČR do SR a dodávateľ vystavil faktúru dňa 15.5.2020.

Riešenie: Daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry dňa 15.5.2020, t.j. v zdaňovacom období máj 2019, resp. 2. štvrťrok 2020

Základ dane a prepočet cudzej meny 

Základom dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu je hodnota, ktorá neobsahuje daň t.j. kúpno-predajná cena bez dane, ktorá sa prepočíta výmenným kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Túto problematiku upravuje § 23 a § 26 zákona o DPH.

PRÍKLAD Č. 2

Platiteľ kúpil dňa 11.5.2019 nový dopravný prostriedok z ČR do SR za 355 000 CZK bez DPH. Predávajúci vyhotovil faktúru dňa 13.5.2019. Ako sa prepočíta základ dane na eurá?

Riešenie: „Kúpna cena v cudzej mene uvedená na faktúre sa prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti, t.j. 12.5.2019. Keďže  12.5.2019 je nedeľa, kedy sa výmenný kurz ECB nevyhlasuje, použije sa kurz z 10.5.2019, ktorý je platný aj pre sobotu a nedeľu 11. a 12.5.2019.“

Podanie daňového priznania a zaplatenie dane 

Platiteľ dane uvádza informácie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku v riadku 07 a 08 v daňovom priznaní, ktoré podáva do 25 dní po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia.

Odpočítanie dane 

Platiteľ dane si môže uplatniť odpočítanie dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku, pri ktorom uplatnil samozdanenie, ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane uvedené v § 49 až § 51 zákona o DPH.

Získanie potvrdenia pre účely prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel 

Dopravný inšpektorát Policajného zboru SR prihlási platiteľovi nový dopravný prostriedok do evidencie vozidiel len po predložení:

  • osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a
  • potvrdenia daňového úradu o tom, že ho platiteľ informoval o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ.

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku neplatiteľom dane

Vznik daňovej povinnosti

Osobe registrovanej pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH
daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona o DPH:

  1. „15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku,
  2. dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa nového dopravného prostriedku pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku.“

Osobe, ktorá nie je registrovaná pre DPH
Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 3 zákona o DPH dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

Základ dane a prepočet cudzej meny 

„Základom dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu je dohodnutá protihodnota, ktorá neobsahuje daň (kúpno-predajná cena bez dane) a ak sa požaduje platba v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Túto problematiku upravuje § 23 a § 26 zákona o DPH.“

POZNÁMKA

Podanie daňového priznania a zaplatenie dane 

Osobou registrovanou pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH 

Osoby registrované pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH sú povinné podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom im vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň (§ 78 ods. 3 zákona o DPH).

Osobou, ktorá nie je registrovaná pre DPH

Táto osoba má povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 7 dní od kúpy (nadobudnutia) nového dopravného prostriedku v zmysle § 78 ods. 4 zákona o DPH (bez povinnosti registrácie).

Na prvej strane tlačiva daňového priznania je potrebné vyznačiť – „Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona“. Na druhej strane sa vypĺňajú riadky 07, 08 a súčtové riadky. 

Vypočítaná daň sa zaplatí v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 7 dní od kúpy nového dopravného prostriedku.

Povinnou prílohou daňového priznania je úradne overená kópia dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku.

Poznámka: Osoby, na ktoré sa vzťahuje táto povinnosť a ktoré sú v súlade s príslušným zákonom povinné komunikovať so správcom dane elektronicky, predmetnú prílohu môžu doručiť aj inak ako elektronicky,  tzn. napr. poštou alebo osobne na daňový úrad.

„Daň sa platí bezhotovostným prevodom na osobný účet daňového subjektu, ktorý je vedený v Štátnej pokladnici (kód banky /8180) a ktorý mu pridelil daňový úrad vrátane predčíslia označujúceho druh dane (pre DPH platí predčíslie 500240-). Na identifikáciu platby sa používa variabilný symbol, ktorý je v tvare 1100+číselné označenie mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, +rok, v ktorom vznikla daňová povinnosť.“

Získanie potvrdenia pre účely prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel

Osobou neregistrovanou pre DPH

„Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH, po podaní daňového priznania a po úhrade dane podá žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, ktorá podlieha správnemu poplatku vo výške 2,00 eura (v prípade podania žiadosti elektronickou formou sa platí správny poplatok vo výške 1,00 eura), na základe ktorej daňový úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je potrebné predložiť pri prihlásení motorového vozidla do evidencie vozidiel na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR.“

Osobou registrovanou pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH informuje daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku a zároveň požiada o vydanie potvrdenia o prijatí tohto oznámenia.

„Oznámenie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku môže byť podané aj ústne do zápisnice u správcu dane.
Daňový úrad o prijatí informácie vyhotoví potvrdenie, ktoré  doručí osobe registrovanej pre daň, aby ho mohla spolu s osvedčením o registrácii pre daň z pridanej hodnoty predložiť Dopravnému inšpektorátu PZ SR pri prihlásení nového dopravného prostriedku do evidencie vozidiel.“

Dodanie nového dopravného prostriedku do iného členského štátu

Dodanie nového dopravného prostriedku platiteľom dane

Ak platiteľ dane dodáva do iného členského štátu nový dopravný prostriedok osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, je dodanie nového dopravného prostriedku oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH.

Ak platiteľ dane dodáva do iného členského štátu nový dopravný prostriedok osobe, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, je dodanie nového dopravného prostriedku oslobodené od dane podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH.

Vystavenie faktúry pri predaji

„Platiteľ dane pri dodaní nového dopravného prostriedku do iného členského štátu je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH. Vyhotovená faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona o DPH, okrem iného aj údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 zákona o DPH (§ 74 ods. 1 písm. l) zákona o DPH) a odkaz na ustanovenie zákona o DPH (v danom prípade § 43 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH) alebo smernice Rady 2006/112/ES alebo slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“ (§ 74 ods. 1 písm. h) zákona o DPH).“

Podanie daňového priznania a súhrnného výkazu

„Ak platiteľ dane dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, pri ktorého dodaní uplatní oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH, takéto dodanie uvedie do daňového priznania do r. 15 a 16 a zároveň aj do I. časti súhrnného výkazu.“

„Ak platiteľ dane dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu osobe, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, pri jeho dodaní uplatní oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH a dodanie uvedie do daňového priznania len do r. 15. V súhrnnom výkaze sa uvedené dodanie neuvádza.“

Dodanie nového dopravného prostriedku neplatiteľom dane

„Predaj (dodanie) nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu je vždy oslobodené od dane bez ohľadu na to, kto tento nový dopravný prostriedok predáva alebo kto ho v inom členskom štáte kupuje (nadobúda), za podmienky jeho fyzickej prepravy z tuzemska do iného členského štátu. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa predávajúci a kupujúci dohodli na cene bez dane, pretože povinnosť platiť daň vždy vzniká v krajine kupujúceho. Uvedené vyplýva z § 43 ods. 2 zákona o DPH.“

Vystavenie faktúry pri predaji

„Neplatiteľ pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH. Vyhotovená faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona o DPH, okrem iného, aj údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 zákona o DPH (§ 74 ods. 1 písm. l) zákona o DPH) a odkaz na ustanovenie zákona o DPH (v danom prípade § 43 ods. 2 zákona o DPH) alebo smernice Rady 2006/112/ES alebo slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“ (§ 74 ods. 1 písm. h) zákona o DPH).“

Odpočítanie dane
„Každá osoba, ktorá príležitostne predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, má právo na odpočítanie dane, ktorú zaplatila ako súčasť kúpnej ceny v tuzemsku alebo ktorú zaplatila pri dovoze z tretieho štátu alebo ktorú zaplatila pri nadobudnutí tohto nového dopravného prostriedku z iného členského štátu. Nárokovať odpočet dane si môže predávajúci najviac do výšky zodpovedajúcej cene, za ktorú tento nový dopravný prostriedok predal. Právo odpočítania dane môže byť uplatnené len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný (§ 52 zákona o DPH).“

Podanie daňového priznania 

„Ak neplatiteľ dane uplatňuje odpočítanie dane podľa § 52 zákona o DPH, podá daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bol nový dopravný prostriedok fyzicky dodaný (prepravený) z tuzemska do iného členského štátu. Daňové priznanie podáva daňovému úradu, pod ktorého územnú pôsobnosť patrí, bez povinnosti zaregistrovať sa za platiteľa DPH. Daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania bez podania žiadosti (§ 78 ods. 6 zákona o DPH).“

Zdroj: www.financnasprava.sk

Prihláste sa na odber noviniek!

Avatar
Andrej Srnkahttps://www.biznisspravy.sk
Redaktor www.biznisspravy.sk Podnikateľ, marketér, analytik.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Podujatia

Digitálny turizmus

Marketing - čarovné slovo, bez ktorého sa už dnes nezaobíde ani cestovný ruch. Ako získať výhodu, lojálnosť k produktu, službe k značke...

Myšlienkové mapy

V začiatkoch plánovania biznisu je jednou z najťažších úloh, zladiť nápady a víziu do uceleného podnikateľského zámeru. Dajte vášmu podnikateľskému projektu formu...

Reklama, ktorá vás odlíši

Reklama, ktorá vás odlíši Reklama sa stala prirodzenou súčasťou našich životov. Každým rokom sme viac vystavení väčšiemu množstvu...

Nebbia – z lokálnej firmy, do celého sveta

Príďte si vypočuť zaujímavý príbeh značky Nebbia, ktorá sa z lokálnej firmy vypracovala na celosvetovo pôsobiacu spoločnosť a jeden z najznámejších brandov...